Om oss

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) er et samarbeidsorgan for grunneiere, grunn­eier­lag og jeger- og fiskerforeninger i Romeriksåsenes område. Formålet er å samordne fiskeinteressene i området med sikte på å fremme fiskebestandene og bedre fiske­mulig­hetene for allmennheten. RFA administrerer fiskekort for området.

Djupøyungen
Djupøyungen
RFA består av Gjerdrum JFF, Holter JFF, Nannestad JFF, Nittedal og Hakadal SJFF, Gjerdrum Fjellstyre, Gjerdrum grunneierlag, Nannestad Almenning, Holter Almenning og Aas gård.

Historikk
RFA ble stiftet i 1985 for å lette organiseringen av arbeidet med å ta vare på fiskebestandene på Romeriksåsene. Området var sterkt preget av forsuring, med mange reduserte eller utdødde fiskebestander. Behovet for kalking og fiskeutsetting var stort. For at dette skulle få best mulig effekt, var det viktig at større områder ble sett under ett, og at kalkingene og andre kultiveringstiltak ble gjennomført planmessig og vassdragsvis. En felles organisasjon ville også gi større tyngde overfor bevilgende myndigheter, og gi større muligheter til å informere allmennheten om de store problemene som forsuringen førte til.

I de følgende årene ble det lagt ned et stort dugnadsarbeid av frivillige, med utsetting av fisk fra Bjerkreim, tilrettelegging for kalking (bl.a. bygging og vedlikehold av veier ned til vannene), måling av areal, dybde og nedslagsfelt for hvert vann, prøvefiske med mer. Det ble anslått at det i 1988 ble nedlagt 4600 timer frivillig arbeid, og at det i årene 1986–1988 ble arbeidet til sammen 10000 timer. De økonomiske bidragsyterne i denne perioden var først og fremst Nittedal, Skedsmo, Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum kommuner og Akershus fylkeskommune. Noen statlige midler ble også gitt, samt midler fra private idealister.

I årenes løp har ansvaret for kalking blitt overtatt av Staten ved Fylkesmannen, og RFAs hovedaktivitet nå er å tilrettelegge for fiske gjennom fiskeutsettinger, utfisking av ørekyte og abbor i overbefolkede vann, bekkerestaurering, arrangering av konkurranser, med mer. Inntektene kommer i dag fra fiskekortsalg og tilskudd fra Miljødirektoratet, og alle midlene går tilbake til fiskerne gjennom RFAs arbeid.

Kontaktinformasjon
E-post: post@rfa.no
Styreleder Helge Lundby: tlf. 91876981

Post- og besøksadresse
RFA
c/o NJFF Akershus
Industriveien 8
1481 Hagan

Styret består i 2021 av:

Styreleder Helge Lundby Holter JFF
Styremedlem Atle Wenger Nannestad JFF
Styremedlem Reidar Belseth Nittedal–Hakadal SJFF
Styremedlem Martin Oterholt Gjerdrum JFF

RFAs vedtekter