Rapporter

Hvordan går det med utsatt ørret i skogsvann i Akershus, Oslo og Østfold, og hvem er det som fisker etter dem?

I 2015 lanserte NJFF en stor fiskekonkurranse der man kunne vinne flotte premier ved å registrere ørretfangster på nettsiden markafiske.no. Hensikten med prosjektet var dels å stimulere interessen for sportsfiske, og dels å samle inn data om hvordan det går med fisken som settes ut, og hvem det er som fisker etter den. Konkurransen og innsamlingen av data fortsatte i 2016 og 2017, og de siste dataene kom inn i 2018. Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her.

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva har samarbeidet om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese rapporten.

 

Økologisk tilstand i kalkete bekker og innsjøer i Romeriks­åsene

Den økologiske tilstanden i bekker og vann i Romeriksåsene er blitt undersøkt flere ganger siden forsuringen var på sitt verste midt på åttitallet. Da ble det satt i gang storstilt kalking av vassdragene, som har fortsatt fram til i dag. Denne rapporten fra NJFF Akershus viser at tilstanden er bedret i både bekker og vann, og at vannene er så å si friskmeldte – vel å merke i vann som er kalket jevnlig. I bekkene er det likevel fortsatt for dårlig tilstand, både for bunndyr og ørretyngel, noe som går utover den naturlige rekrutteringen av fiskebestandene. Den dårlige tilstanden skyldes sannsynligvis episoder med surt smeltevann om våren. Rapporten konkluderer at man må fortsette å kalke bekkene, samt ta vannprøver så tidlig som mulig etter snø­smeltingen.

 

Oppstarten av RFA og virksomheten de første årene

RFA ble stiftet i 1985 som et samarbeidsorgan for bekjempelse av forsuring og reetablering av fiskebestandene. En større rapport fra 1990, som kun foreligger i papirformat, beskriver bakgrunnen for RFA og virksomheten de første årene. Rapporten inneholder også resultatene fra prøvefisket som ble foretatt i alle vannene i 1988, samt pH-målinger og tall over fiskeutsettinger. En avskrift av de første sidene av rapporten, som beskriver historikken, er lagt ut her (Wilberg 1990).