Aktuelt

Kalender

Her vises åpne mesterskap og arrangementer i RFAs område. Klikk på tittelen for mer informasjon. Du kan også besøke foreningenes nettsider eller Facebook-sider, hvor du også vil finne informasjon om klubbmesterskap.

18. august kl. 10–15 Familiedag ved Råsjøen Råsjøen
24. august kl. 11 Femtimers meitekonkurranse Avlyst! Storøyungen og Djupøyungen
25. august kl. 9 Sekstimers meitekonkurranse Sveltihjel ved Damsortungen

 

Ny rapport om den økologiske tilstanden i Romeriks­åsene

Den økologiske tilstanden i bekker og vann i Romeriksåsene er blitt undersøkt flere ganger siden forsuringen var på sitt verste midt på åttitallet. Da ble det satt i gang storstilt kalking av vassdragene, som har fortsatt fram til i dag. En ny rapport fra NJFF Akershus viser at tilstanden er bedret i både bekker og vann, og at vannene er så å si friskmeldte – vel å merke i vann som er kalket jevnlig. I bekkene er det likevel fortsatt for dårlig tilstand, både for bunndyr og ørretyngel, noe som går utover den naturlige rekrutteringen av fiskebestandene. Den dårlige tilstanden skyldes sannsynligvis episoder med surt smeltevann om våren. Rapporten konkluderer at man må fortsette å kalke bekkene, samt ta vannprøver så tidlig som mulig etter snø­smeltingen.

 

Fiskeutsett

De fire foreningene setter ut fisk hvert år for å opprettholde det gode fisket på Romeriks­åsen. Til sammen settes det ut rundt 2500 ørret fordelt på de mange vann og tjern. Innkjøp av fisk fra settefiskanlegget finansieres av fiskekortsalget; selve arbeidet gjøres på dugnad. Bildene viser fiskeutsett i Holter 22.9.

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Vandringshindere
Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva samarbeider nå om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese den foreløpige rapporten.