Aktuelt

Nyheter om fiskemulighetene i Romeriksåsene blir lagt ut her. For generell informasjon om fisket og om RFA, se fanene ovenfor. Vi har også en Facebook-side hvor vi deler større og mindre nyheter.

 

Kalender

Her vises åpne mesterskap og arrangementer i RFAs område. Klikk på tittelen for mer informasjon. Du kan også besøke foreningenes nettsider eller Facebook-sider, hvor du også vil finne informasjon om klubbmesterskap.

8. august kl. 10–14 Fylkesmesterskap i meitefiske Bjertnessjøen
22. august kl. 9–16 Sekstimers meitekonkurranse Sveltihjel ved Damsortungen

 

Fiske fra båt

Det har nå blitt åpnet opp for fiske fra båt i en del flere vann. De nye reglene er som følger:
Fiske fra båt, kano, bellybåt eller flytering er tillatt i: Råbjørn, Djupøyungen, Storøyungen, Smalgjermenningen / Kirkebygjermenningen, Gjerdrumsgjermenningen, Buvatn og Nordre og Søndre Ryggevann. I tillegg er fiske fra bellybåt eller flytering tillatt i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern i Nannestad, og i Stråsjøen og Svarttjern i Gjerdrum. Det er ikke tillatt å legge igjen båten (eller tilsvarende) ved vannet. Motorisert ferdsel, herunder bruk av el-motor, er ikke tillatt.

 

Vannprøveresultater 2020

Resultatene fra årets vannprøvetaking viser god vannkvalitet i så å si alle prøvelokalitetene. Resultatene foreligger for Nittedal–Hakadal SJFF, Gjerdrum JFF og Nannestad JFF, og pH-verdiene kan lastes ned som Excel-fil nedenfor. Uten vannprøvetaking, ingen kalking, og de mange frivillige som tar vannprøver hvert år, gjør derfor en avgjørende innsats for fiskemulighetene på Åsen.
Vannprøver 2020

 

Utviklingen i forsuringstilstand i vann og tjern i Romeriksåsene fra 1986 til 2017

Vann og tjern i Romeriksåsene var sterkt preget av forsuring midt på 1980-tallet etter tiår med tiltagende forurensning i nedbøren. Med pH-verdier på under 5 var mange fiskebestander utdødde eller svært svekket. Intensiv kalking fikk pH opp på over 6,5 midt på 1990-tallet. Senere har kalkmengdene blitt redusert noe, men pH ligger stabilt på mellom 6 og 6,5. Pga. den gode tilstanden blir det gjort forsøk med å stanse kalkingen i en del vann. De årlige vannprøvene viser om pH holder seg i disse vannene, eller om kalkingen må gjenopptas. Rapporten kan lastet ned her. Se også kartvideo som viser utviklingen i pH.

Vipps overtar for SMS ved kjøp av fiskekort

Etter at alle foreningene har fått Vipps-nummer, har mange gått over til å bruke dette ved kjøp av fiskekort. Samtidig har salget på SMS gått kraftig ned.

Vår tilbyder av SMS-tjenester sluttet med salg av fiskekort fra 1. januar 2020, og i stedet for å starte opp med en ny tilbyder for et par år mens SMS-salget fortsetter å dale, har vi besluttet å stanse salget på SMS nå. Vi anbefaler alle å kjøpe fiskekort på Vipps, da dette gir minst gebyr for deg og RFA/foreningene! Men det er også fortsatt mulig å kjøpe fiskekort på Inatur og i enkelte butikker og fiskekortkasser (se fanen Fiskekort).

 

Hvordan går det med utsatt ørret i skogsvann i Akershus, Oslo og Østfold, og hvem er det som fisker etter dem?

Resultatene fra Markafiske-prosjektet er nå presentert i en rapport.

I 2015 lanserte NJFF en stor fiskekonkurranse der man kunne vinne flotte premier ved å registrere ørretfangster på nettsiden markafiske.no. Konkurransen og innsamlingen av data fortsatte i 2016 og 2017, og de siste dataene kom inn i 2018. Dataene gir svar på spørsmål som: Hvor mye av fisken som settes ut, blir fanget første, andre og tredje sesong? Hvordan er overlevelsen gjennom vinteren? Hva har alder på fisken å si, og tids­punkt for utsetting? Hvem er fiskerne: fordeling av alder, kjønn og reisevei til fiskevannene? Rapporten fra prosjektet er nå klar og kan lastes ned her.

 

Rapport: Kalking av bekker er fortsatt nødvendig

Den økologiske tilstanden i bekker og vann i Romeriksåsene er blitt undersøkt flere ganger siden forsuringen var på sitt verste midt på åttitallet. Da ble det satt i gang storstilt kalking av vassdragene, som har fortsatt fram til i dag. En ny rapport fra NJFF Akershus viser at tilstanden er bedret i både bekker og vann, og at vannene er så å si friskmeldte – vel å merke i vann som er kalket jevnlig. I bekkene er det likevel fortsatt for dårlig tilstand, både for bunndyr og ørretyngel, noe som går utover den naturlige rekrutteringen av fiskebestandene. Den dårlige tilstanden skyldes sannsynligvis episoder med surt smeltevann om våren. Rapporten konkluderer at man må fortsette å kalke bekkene, samt ta vannprøver så tidlig som mulig etter snø­smeltingen.

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva har samarbeidet om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese rapporten.
 

Fiskeutsett

De fire foreningene setter ut fisk hvert år for å opprettholde det gode fisket på Romeriks­åsen. Til sammen settes det ut rundt 2500 ørret fordelt på de mange vann og tjern. Innkjøp av fisk fra settefiskanlegget finansieres av fiskekortsalget; selve arbeidet gjøres på dugnad. Bildene viser fiskeutsett i Holter 22.9.