Aktuelt

Vipps overtar for SMS ved kjøp av fiskekort

Etter at alle foreningene har fått Vipps-nummer, har mange gått over til å bruke dette ved kjøp av fiskekort. Samtidig har salget på SMS gått kraftig ned.

Vår tilbyder av SMS-tjenester sluttet med salg av fiskekort fra 1. januar 2020, og i stedet for å starte opp med en ny tilbyder for et par år mens SMS-salget fortsetter å dale, har vi besluttet å stanse salget på SMS nå. Vi anbefaler alle å kjøpe fiskekort på Vipps, da dette gir minst gebyr for deg og RFA/foreningene! Men det er også fortsatt mulig å kjøpe fiskekort på Inatur og i enkelte butikker og fiskekortkasser (se fanen Fiskekort).

 

Hvordan går det med utsatt ørret i skogsvann i Akershus, Oslo og Østfold, og hvem er det som fisker etter dem?

Resultatene fra Markafiske-prosjektet er nå presentert i en rapport.

I 2015 lanserte NJFF en stor fiskekonkurranse der man kunne vinne flotte premier ved å registrere ørretfangster på nettsiden markafiske.no. Hensikten med prosjektet var dels å stimulere interessen for sportsfiske, og dels å samle inn data om hvordan det går med fisken som settes ut, og hvem det er som fisker etter den. Konkurransen og innsamlingen av data fortsatte i 2016 og 2017, og de siste dataene kom inn i 2018. Rapporten fra prosjektet er nå klar og kan lastes ned her.

 

Ny rapport om den økologiske tilstanden i Romeriks­åsene

Den økologiske tilstanden i bekker og vann i Romeriksåsene er blitt undersøkt flere ganger siden forsuringen var på sitt verste midt på åttitallet. Da ble det satt i gang storstilt kalking av vassdragene, som har fortsatt fram til i dag. En ny rapport fra NJFF Akershus viser at tilstanden er bedret i både bekker og vann, og at vannene er så å si friskmeldte – vel å merke i vann som er kalket jevnlig. I bekkene er det likevel fortsatt for dårlig tilstand, både for bunndyr og ørretyngel, noe som går utover den naturlige rekrutteringen av fiskebestandene. Den dårlige tilstanden skyldes sannsynligvis episoder med surt smeltevann om våren. Rapporten konkluderer at man må fortsette å kalke bekkene, samt ta vannprøver så tidlig som mulig etter snø­smeltingen.

 

Fiskeutsett

De fire foreningene setter ut fisk hvert år for å opprettholde det gode fisket på Romeriks­åsen. Til sammen settes det ut rundt 2500 ørret fordelt på de mange vann og tjern. Innkjøp av fisk fra settefiskanlegget finansieres av fiskekortsalget; selve arbeidet gjøres på dugnad. Bildene viser fiskeutsett i Holter 22.9.

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Vandringshindere
Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva samarbeider nå om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese den foreløpige rapporten.